Зах­те­ва­ју­ћи да се за­у­ста­ви на­си­ље у шко­ла­ма и да се на­пад на њих тре­ти­ра као кри­вич­но де­ло, ју­че је у Бе­о­гра­ду про­те­сто­вао део про­свет­них рад­ни­ка. Та­ко­ђе, део шко­ла ју­че је пот­пу­но об­у­ста­вио на­ста­ву, део је имао скра­ће­не ча­со­ве или је об­у­ста­ва тра­ја­ла сат вре­ме­на. Према подацима Министарства просвете достављеним „Политици”, рад је потпуно обуставило 23,7 одсто школа, у 10,2 процента школа део наставника је штрајковао, док је потпуно нормално, дакле без обуставе, радило 66,1 одсто школа у Србији.

Пред­сед­ник Уни­је син­ди­ка­та про­свет­них рад­ни­ка Ср­би­је (УС­ПРС) До­бри­во­је Мар­ја­но­вић, ко­ја има члан­ство у 860 шко­ла, навео је да је ви­ше од 700 шко­ла ши­ром зе­мље об­у­ста­ви­ло рад. А не­по­сре­дан по­вод је­су, под­се­ти­мо, на­си­ље над на­став­ни­ком сред­ње Тех­нич­ке шко­ле „9. мај” у Бач­кој Па­лан­ци, ко­јег је пре­био ше­сна­е­сто­го­ди­шњи бив­ши уче­ник ове шко­ле, као и на­пад на про­фе­со­ра Тре­ће бе­о­град­ске гим­на­зи­је, ко­ји је те­шко по­вре­ђен по­ку­ша­ва­ју­ћи да раз­дво­ји ту­чу гим­на­зи­ја­ла­ца на фуд­бал­ском тур­ни­ру у окви­ру „Гим­на­зи­ја­де”.

Чла­но­ви ви­ше про­свет­них син­ди­ка­та, али и ро­ди­те­љи и ђа­ци ко­ји су им се при­дру­жи­ли у ци­љу по­др­шке у зах­те­ви­ма оку­пи­ли су се ју­че у 12 са­ти ис­пред Скуп­шти­не Ср­би­је ода­кле су про­ше­та­ли до вла­де. На че­лу ко­ло­не мо­гли су се ви­де­ти тран­спа­рен­ти „До­кле ви­ше”, „Не од­у­ста­је­мо”, „До­сто­јан­ство, си­гур­ност, лич­ност”, „Ру­ше­њем про­све­те Ср­би­ја без бу­дућ­но­сти”, као и за­ста­ве ре­пре­зен­та­тив­них син­ди­ка­та у про­све­ти ко­ји су ор­га­ни­зо­ва­ли про­тест. У 14 са­ти су има­ли са­ста­нак са пред­став­ни­ци­ма Ми­ни­стар­ства про­све­те на че­лу са ми­ни­стар­ком Сла­ви­цом Ђу­кић Де­ја­но­вић.

Про­све­та­ри су на­по­ме­ну­ли да су по­след­њи слу­ча­је­ви на­си­ља са­мо врх ле­де­ног бре­га, због че­га су ју­че и зах­те­ва­ли да се из­ме­ни Кри­вич­ни за­ко­ник и да се на­пад на на­став­ни­ка сма­тра кри­вич­ним де­лом. Тај зах­тев су пре­да­ли вла­ди.

Оку­пље­ни­ма је ју­че про­чи­тан Про­глас УС­ПРС у ко­јем је, из­ме­ђу оста­лог, ре­че­но да је „су­бјек­тив­ни осе­ћај не­мо­ћи при­су­тан код сва­ког за­по­сле­ног у шко­ла­ма”. „Уче­ни­ци не ви­де сми­сао и оправ­да­ност по­сто­ја­ња шко­ле. На­став­ни­ци не ви­де сми­сао тру­да, ко­ји ула­жу у на­став­ни и вас­пит­ни про­цес. Вас­пи­та­ње се из по­ро­ди­це пре­се­ли­ло на не­ко дру­го ме­сто. Шко­ла то, на­жа­лост, ни­је. Обра­зо­ва­ње је у Ср­би­ји цен­тра­ли­зо­ва­но и ад­ми­ни­стра­тив­но уре­ђе­но. На­ру­ше­ни су од­но­си свих ак­те­ра у обра­зо­ва­њу, де­це, ро­ди­те­ља и на­став­ни­ка”, ука­зу­ју из син­ди­ка­та.

На ни­воу дру­штва, ка­ко су на­по­ме­ну­ли, по­сто­ји са­мо при­вид кон­сен­зу­са да „нам је обра­зо­ва­ње ва­жно”.

„У ствар­но­сти не­ма ни обра­зо­ва­ња, а ни вас­пи­та­ња већ ду­ги низ го­ди­на. До­би­ли смо но­ве про­то­ко­ле. Про­то­ко­ли до сит­них ко­ра­ка пред­ви­ђа­ју шта и на ко­ји на­чин ура­ди­ти и ка­ко на­пи­са­ти у слу­ча­ју на­си­ља или кри­зне си­ту­а­ци­је, ко­је смо на­жа­лост има­ли пре го­ди­ну да­на. Сви на­ши на­по­ри у шко­ла­ма сво­де се на ви­ше­сат­не и уче­ста­ле са­стан­ке Ти­ма за пре­вен­ци­ју на­си­ља, Пла­но­ве по­ја­ча­ног вас­пит­но- ди­сци­плин­ског ра­да, из­ре­че­не ме­ре… и ни­шта. Све на­ше при­че се за­вр­ша­ва­ју као у ло­шој бај­ци, а при­ја­ви­ли смо слу­чај МУП-у или Цен­тру за со­ци­јал­ни рад. Ту се бај­ка за­вр­ша­ва. У прак­си је ва­жно да шко­ла про­це­ду­рал­но и ад­ми­ни­стра­тив­но ура­ди све што је њој у опи­су ад­ми­ни­стра­тив­них де­лат­но­сти и што је при­вид­но на­зва­но ауто­но­ми­ја шко­ле”, на­гла­си­ли су из УС­ПРС-а.

Та­ко­ђе, Мир­ја­на Га­шић, порт­па­рол­ка УС­ПРС-а, на­ве­ла је да се на­си­ље у шко­ла­ма не­рет­ко за­та­шка­ва ка­ко би се са­чу­вао углед шко­ле, а за­пра­во ди­рек­то­ра, и да при­ја­ва та­квих до­га­ђа­ја вла­сти­ма че­сто оста­је без ефек­та, пре­не­ла је Бе­та.

Порт­па­рол­ка Син­ди­ка­та про­свет­них рад­ни­ка „Не­за­ви­сност” Ве­сна Вој­во­дић Ми­тро­вић је ис­та­кла да „де­ца ра­сту у дру­штву ри­ја­ли­ти­ја, гле­да­ју­ћи кри­ми­нал­це на на­ци­о­нал­ним те­ле­ви­зи­ја­ма”, а на­си­ље се за­тим „раз­ли­ва” у шко­ле.

„Мла­ди­ма се по­ка­зу­је да се на­си­ље не ка­жња­ва, да је моћ је­ди­ни успех, а да се до ње­га до­ла­зи на­си­љем. Док се та­кав си­стем вред­но­сти не раз­мон­ти­ра, не­ће нам би­ти бо­ље”, упо­зо­ри­ла је она.

Кри­вич­на при­ја­ва про­тив уче­ни­ка

МУП Ср­би­је са­оп­штио је да ће по­ли­ци­ја у са­рад­њи са Оде­ље­њем за ма­ло­лет­ни­ке Ви­шег јав­ног ту­жи­ла­штва под­не­ти кри­вич­ну при­ја­ву про­тив јед­ног се­дам­на­е­сто­го­ди­шња­ка због сум­ње да је из­вр­шио кри­вич­но де­ло те­шка те­ле­сна по­вре­да из не­ха­та. Он се сум­њи­чи да је, за вре­ме одр­жа­ва­ња ма­ни­фе­ста­ци­је „Гим­на­зи­ја­да”, за­дао уда­рац у гла­ву про­фе­со­ру бе­о­град­ске гим­на­зи­је, на­нев­ши му те­шке те­ле­сне по­вре­де. Та­ко­ђе, Тре­ћа и Де­се­та бе­о­град­ска гим­на­зи­ја пред­у­зе­ће вас­пит­но-ди­сци­плин­ске ме­ре пре­ма уче­ни­ци­ма ко­ји су уче­ство­ва­ли у су­ко­бу то­ком „Гим­на­зи­ја­де”, а где је по­вре­ђен на­став­ник ко­ји је по­ку­шао да их раз­дво­ји, са­оп­шти­ло је Ми­ни­стар­ство про­све­те, пре­не­ли су ме­ди­ји. На­гла­си­ли су да ће у овом слу­ча­ју по­сту­па­ти Град­ска про­свет­на ин­спек­ци­ја.

Посебно кажњавање за напад на запослене у образовању

Министарка просвете Славица Ђукић Дејановић и министарка правде Маја Поповић разговарале су јуче у влади са председницима и представницима репрезентативних синдиката у просвети о статусу просветних радника и превенцији и смањењу насиља у школама. Како је саопштило Министарство просвете, на састанку је договорено да се у текст Закона о изменама и допунама Кривичног законика који припрема Радна група Министарства правде уврсти, у циљу повећане кривичноправне заштите просветних радника, посебно кривично дело којим ће се санкционисати напад на запослене у образовању.

Министарка Ђукић Дејановић је истакла значај сарадње са синдикатима. Осудила је сваки облик насиља, сагласила се да треба јачати ауторитет просветних радника и образовни систем чинити безбедним. На састанку је истакнуто да се питање насиља може решити само синхронизовано и у сарадњи свих институција и појединаца у друштву. Захтев за заштиту просветних радника упутили су Синдикат радника у просвети Србије, Синдикат образовања Србије, Унија синдиката просветних радника Србије, Грански синдикат просветних радника Србије „Независност”.

 

 

 

politika

ПОСТАВИ ОДГОВОР

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име